Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 871 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
19 yüzyılın son çeyreğinde İngiltere, Fransa ve İtalya’nın, Kızıldeniz’in batı sahillerinde sömürge idarelerini kurmaları, bölgedeki siyasi dengeleri tamamıyla değiştirdi. Kızıldeniz coğrafyasında meydana gelen bu değişim, Osmanlı İmparatorluğu’nun Hicaz ve Yemen Vilâyetlerindeki konumunu etkilemişti. Tüm bunların yanında bölgede bir zamanlar meşru bir ticaret olan köle ticareti, 1890 yılında imzalanan Brüksel Senedi ile uluslararası alanda yasaklanmıştı. Kızıldeniz’deki köle ticaretinin yasaklanmasıyla bir
70 TL.
Propp, masalda yalnızca adlandırmaların değiştiği ve eylemlerin sürekli sabit kaldığı düşüncesiyle tezini inşa eder. Benzer bir biçimde günlük hayata da uyarlanabilecek bu yaklaşım, masalın da doğası ve gerçekliğiyle ilgisi bakımından önemlidir. Belki de masallarla ilgili sorulması gereken tek ve en önemli soru, davranış kalıpları sunan bir metin olarak masalın gerçeklikle örtüşüp örtüşmediği, bir başka ifadeyle masaldaki davranış kalıbının antik zamanlardan günümüze dünyada bir yerinin olup olmadığıdır. 69
120 TL.
Bugün Nahçıvan sınırları içerisinde bulunan Alıncak Kalesi, Ortaçağın ele geçirilmesi imkânsız görülen en önemli kalelerinin başında gelmektedir. Kalenin daha geç dönemlere ait bir yapı olduğunu söylesek de bu tezi ispatlayacak somut veriler mevcut değildir. Öte yandan Ortaçağda birçok devletin idaresinde kalan kale, birçok muhasara ve tahrip gördü. Bu muhasaralara karşı kalenin en uzun direnişi ise şüphesiz yenilgi yüzü görmemiş olan Emir Timur ve onun ordularına karşı oldu. Kale, ancak Timurlu ordularının
60 TL.
Sade bir sanat malzemesi gibi görünebilecek olan ama güzellik olgusu için neredeyse en büyük nişane olarak değerlendirilebileceğimiz “ışık” kavramı, bütün döneme hâkim bir estetiğin belirleyiciliğinde ortaya çıkmıştır. Işık, güzellik mevhumunda hâkim bir konumdadır. Özünde ışık ve parlaklık barındıran objeler doğal olarak güzel kabul edilir. Kavram, mazmun tekrarını aşan bir düzleme sahip olarak güzelliğin usaresi hâlinde kendisini metinlerde sık biçimde göstermekte ve güzelliğin kaynağı olabilecek metafizi
40 TL.
Bu çalışmanın özünü; bugün Sivas Gölova ilçesine bağlı Yukarı Tepecik (Baru) köyü hakkında genel tarihi ve toponomik bilgiler ile Osmanlı ilk nüfus sayımındaki hane bilgilerine dayalı nüfus-aile bilgileri ve önceki köy muhtarlarından rahmetli Dursun Demir arşivinden bugüne kalan belgeler oluşturmaktadır. Köyler bazı illerimizin büyükşehir yapılmasıyla idari tarih kayıtlarında artık mahalle olarak yer alsa da köy ve muhtarlıklar tarih ile sosyolojinin en önemli konusu olarak Türk tarihinde ve kültür hayatınd
40 TL.
Alman Şarkiyatçılar içerisinde önemli bir yeri olan Prokesch-Osten, Şark hakkında yazdığı kitap ve makaleleriyle meşhurdur. Metternich’in “Şark’taki en dürüst ve zeki muhabirimiz” diye tarif ettiği, Avusturya’nın çıkarlarını korumadaki katı tutumu ve disiplinli tavrı Bismarck’ı dahi rahatsız eden önemli bir isimdir. Bu kitapta Prokesch’in hayat hikayesinin yanında asıl konu O’nun İstanbul elçiliğidir. 1856-1871 arası elçilik yıllarındaki faaliyetleri üzerinden Osmanlı- Avusturya ilişkileri incelenmektedir.
40 TL.
Hint dini düşüncesinde kurtuluşu gerçekleştirme yollarından bir tanesi ve belki de en etkilisi mistik filozof teolog Adi Şankaraçarya (ö. 820) tarafından sistematik hale getirilen Advaita Vedānta öğretisidir. Bu çalışmada, Ortaçağ döneminde Budizm’in ve İslam’ın yayılmasına karşı bir set görevi gören ve Hindu kimliğin korunmasını sağlayan Advaita Vedānta öğretisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Adi Şankaraçarya Brahman (Mutlak Varlık), Ātman (insan), māyā (illüzyon) ve mokşa (kurtuluş) kavramları çerçevesinde
50 TL.
Osmanlı dönemine ait biyografik çalışmaların büyük bir çoğunluğu İmparatorluğun merkezi kurumlarında rol almış tarihi kişilikler üzerine yoğunlaşır. Hakan Kaya, Osmanlı Devleti’nde Bir Nakşibendi Şeyhi: Aziz Mahmud Urmevi adlı çalışmasıyla İmparatorluğun doğusunda güç ve nüfuz sahibi olmuş önemli bir tarihi kişiliğe yoğunlaşarak merkez-taşra ilişkisine dair kayda değer analizler yapıyor. 16 yüzyılda Osmanlı ve Safevi devletleri arasındaki savaşlar sonrasında Diyarbekir’e göç eden ve dinî kimliğiyle orada ön
60 TL.
Çinggis Han’ın miras bıraktığı geniş imparatorluk, kendisinin ölümünden kısa bir süre sonra iç savaşın eşiğine gelmişti. Çinggis Han’ın torunu Güyük Ka’an (ö. 1248) hazırladığı elit birliklerle Batu Han’ın üzerine askerî harekâta girişti ve yolda âniden ölmeseydi Moğol İmparatorluğu çok kanlı bir iç savaşa sahne olabilirdi. Fakat bu yıllarda Moğol soylu sınıfı içerisinde farklı düşüncelere sahip bir kişi, Çinggis’in torunu, Tuluy’un oğlu ve gelecekteki hükümdar Kubilay bulunuyordu. Moğol idealini, farklı bi
60 TL.
Tarihin romana malzeme olarak kullanımı Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu önem, disiplinler arasındaki bağlantının nasıl olacağı konusunda tartışmalara da sebep olmuştur. Bir tarafta “Roman kurmaca bir eser olduğu için tarihî roman yazarı da malzemesi olan geçmişi istediği biçimde şekillendirebilir.” anlayışı hâkimken bir tarafta ise öğreticilik gayesinden dolayı “Yazar tarihe karşı sorumludur.” fikriyatı görülmektedir. Bu farklılık, tarihî romanların gerçeklik bağlamında çeşitlilik göstermesin
60 TL.
CUMHURİYET’İN XV. YILINDA ANTALYA adlı eser Cumhuriyet’in XV. yılında Antalya vilayeti üzerine düzenlenmiş bir rapordur. Söz konusu rapor tarafımızdan hazırlanan Önsöz ve Giriş yazısını müteakip İdari Teşkilat, Tabii ve Coğrafi Durum, Nüfus, Mali, Asayiş, İctimai ve Maarif, Arazi, Ziraat ve Üretim, Bayındırlık ve Yol İşleri, Sağlık Durumu ile Maruf ve Meşhur Şeyler gibi on ana başlıktan oluşmaktadır. Antalya vilayeti hakkında ilgili başlıklarda detaylı bilgiler verilmiş ve bu bilgiler zaman zaman istatistik
40 TL.
20. yüzyıl başında Türkçe sözlerle bestelenen tangolar batı tarzı tango formunda bestelendiği gibi nihavend, rast, kürdi hicazkar vb. makamlarla da bestelenmiş ve Türk müziğinin bir formu olmuştur. Tangoların sözleri aşk, arzu, özlem, hüsran, sitem temaları etrafında yazılmıştır. Bazen, “Türk Kahvesi” isimli tangonun sözlerinde olduğu gibi, tango ile bağdaştırmadığımız ama bize özgü kültürel unsurlar da tango sözlerine girmiştir. Sevgilim senin gözünün rengi Güzel gözlerin kahverengi Tazeledi bendeki hev
80 TL.
Kitabın birinci bölümünde, Mahmut Şevket Paşa’nın ailesi ve askerî hayatının merhalelerinden, ikinci bölümünde Hareket Ordusu’nun nasıl kurulduğundan, Mahmut Şevket Paşa’nın Hareket Ordusu’nu hazırlamasından ve ordunun başına geçmesinden, ordunun İstanbul’a nasıl geldiğinden ve nereleri işgal ettiğinden bahsedilmektedir. Kitabın üçüncü bölümünde ise Hareket Ordusu tarafından İstanbul halkına ve yabancı büyükelçiliklere hitaben ve genel olarak yayınlanmış beyannameler ele alınmıştır. Elinizdeki kitap, 31 Mar
40 TL.
Bu çalışmada, Hollanda sömürgeci gücünün medenileştirmeci iddiasıyla ortaya çıkan süreç karşısında Açe’nin mücadeleci bir duruş sergilemesi salt bir alternatif değil, aksine kendinde bir değer olarak anlaşılmalıdır. Bu durum, Açe’nin niçin modernleşmediğini sorgulamak ve ortaya çıkmayan modernleşmeme durumunu olumsuzlama yerine, bizzat sergilenen bu duruş sayesinde, Açe’nin Hollanda özelinde Batı modernleşmesine hem teoride, hem de pratikte eleştirisi olarak bakmak gerekir. Açe, Hollanda sömürge yapısı vası
180 TL.
II Abdülhamid iktidarı, yakın tarihin üzerine en çok konuşulan dönemlerindendir. İçeride ve dışarıda, askeri ve diplomatik krizlerin yaşandığı bu dönemde Rumeli topraklarında ‘Makedonya Meselesi’ adı verilen sorun öne çıkar. II Abdülhamid, Avrupa Devletlerinin gündemine taşınan bu sorunu diplomasi yoluyla çözmeyi amaçlamış ve 1902 yılı Kasım’ında Rumeli Umumî Müfettişliğini ihdas etmiştir. Müfettişliğe ise Yemen eski valisi Hüseyin Hilmi Paşa’yı atamıştır. Elinizdeki kitap Hüseyin Hilmi Paşa’nın mektupçuluk
100 TL.
Dünya edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da şiirin edebî türler arasında en fazla yazılan ve okunan bir tür olduğu bilinmektedir. Bu, elbetteki şiirin biçimsel özelliklerinin ehemmiyetindendir. Fakat içeriğin şiire yansımasının ustalıkla yapılması da bu önemi artırmaktadır. Edebî ürünlerde, özel olarak da şiirde, sanatçının çevresi, tabiat, müşahhas ve mücerret kavramlar, metafizik hassalar, mistik ve tasavvufî yaşantı, inanç… ve sanatçı esere sirayet eder. Modern Türk Şiirinde Tasavvuf (Tanzimat’ta
200 TL.
Osmanlı dönemi Batı Anadolu’suna doğru çıktığımız tarihî yolculukta yolumuz Gediz ve Kula’ya, Yol’a yakın ve uzak iki kaza merkezine düşmüştür. Bu kitap işte bu yolculuğun bir hikâyesidir. “Usuldendir, kılavuzsuz yola çıkan yoldan çıkar” diye bilinmektedir ki bu sebeple çalışmada Batı Anadolu’daki iki kaza olan Kula ve Gediz’in sosyo-ekonomik ve demografik yapısını ortaya koyacak çok sayıda kılavuz/yol gösterici olduğunu söylemeliyiz. “Yola Yakın ve Uzak Olmak: Kula ve Gediz” örneğinde Kula yola yakın iken
140 TL.
Güçlü devletlerin gündeminde olan merkeziyetçilik, 19 yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti için de önem taşımaya başladı. Sultan II. Mahmud, yeni eğilime ayak uydurmak istedi. Birçok alanda başlatılan modernleşme kapsamına bu yeni kavramın gereklilikleri de dâhil edildi. Bundan hareketle taşranın kontrol altında tutulması gerekiyordu. Tanzimat ile birlikte daha sistemli hâle getirilmeye çalışılan yapılanma kapsamında vilayetler düzenlendi ve vilayet nizamnameleri yürürlüğe konuldu. Aynı zamanda vali,
70 TL.
Bu eser, disiplinlerarası bir yöntem ile oluşturularak bir mezhep olan Şiiliğin İran için salt bir dini inanıştan çok daha öte anlamlar ifade ettiğini gösterme çabasındadır. Din ve mezhep olgusu birey, toplum ve devlet bakımından çok boyutlu bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin kimlik inşasında değerler, din, inanç, kültür, ideoloji, cinsiyet etkilidir. Özellikle din ve mezhep, bireylerin ve toplumların kendi kimliklerini tanımlamalarında en temel unsurlardan birisidir. Dinin ve mezhebin sadec
60 TL.
2020 yılının Kasım ayında ılık bir sonbahar günü, ailemle yaptığım olağan türbe ziyaretlerinden birinin yeni bir bilimsel çalışmaya kaynaklık edeceğini bilemezdim. Rahmetli dedemin vaktiyle överek ve saygıyla anlattığı bir ziyaretgâh olan Atalan Türbe’ye gitme fikri annemin, dedemin aziz hatırasına olan hürmetinden kaynaklanmıştı. Böylelikle hepimizin hayatında bulunan fakat pek azımızın doğru okuyabildiği tevafuklar silsilesi benim için başlamıştı bile. Peygamberimin kabir ziyareti yapmayı teşvik edici had
40 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 871 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1