Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 871 kayıt bulunmuştur Gösterilen 860-880 / Aktif Sayfa : 44
Mütareke dönemi Türk tarihinin en karanlık safhalarından biridir. Dört yıla yakın bir süreci varlık-yokluk mücadelesi içinde geçirmenin sıkıntısı ve bunalımları yanında, kabul edilmesi çok güç bir yenilginin faturasını Türk insanına ödettirme gayreti, vatansever her Türk´e işkencelerin en büyüğünü tattırmıştır. İnsanımızın o günlerde çektiği sıkıntıları, gösterdiği kahramanlıkları, işbirlikçilerin yaptığı ihanetleri, en ayrıntılı bir şekilde ele alan metinler romanlardır. Bu çalışma romanların dünyasından M
25 TL.
Tükendi
İnsan-yemek ilişkisi, çok yönlü ilişkiler ağının egemen olduğu bir kültür birikiminin oluşmasına sebep olmuştur. Diğer milletlerde olduğu gibi Türk kültürünün tarihsel kaynakları üzerinde durulduğunda yemek ve onun ayrılmaz parçası olan yemek kültürü de kendini belli eder. On birinci yüzyıldan kalma Divanü Lugati´t-Türk ve Kutadgu Bilig gibi dil anıtları, bize yeme içme kültürünün somut örneklerini sunarlar. Köktürk yazıtları ve diğer arkeolojik bulgular Türk yemek kültürünün daha eskilere uzanan ipuçlarını
100 TL.
Tükendi
Bu eser Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesinin Kemankeş Emin Hoca bölümündeki 434 numaralı bir mecmuada yer almaktadır.Mecmuanın , yedinci risalesini teşkil eden bu eser,mecmuanın 132a-159a varakları arasında bulunmaktadır.Adi,talik bir hatla istinsah edilen eserin her sayfası 13 satırdan ibarettir.Eserle ilk karşılaşan İstanbul Kütüphaneler üyesi Nail Tumandır.Daha sonraları Fahir İz tanıtıcı bir yazıyla birlikte eseri asıl harfleriyle ve orjinale uygun olarak yayınlar.
9.26 TL.
Tükendi
Göztepe İmamı Mehmed Cemaleddin Efendi ilk defa ibadette Türk lisanını kullanmış olmak şerefini kazanmıştır. Bunu da milletin ilhamıyla yapmıştır. Millet tanrısıyla bil istiklal münasebete girmek istemiştir; artık manasını anlamadığı kelimelerle Tanrısına hitap etmenin manasızlığını anlamıştır.
30 TL.
Tükendi
Türkiyedeki Alevi-Bektaşi zümreleri hakkında yapılan çalışmaların değeri ve niteliği açısından Baha Said Beyin oldukça önemli bir yeri vardır. İttihad ve Terakki Cemiyetinde önemli görevlerde bulunan Baha Said Bey 1910lu yıllarda Anadoluya yaptığı seyahatler vasıtasıyla Alevi-Bektaşi, Ahi ve Nusayri zümrelerini yakından tanımış ve bunlar hakkında ayrıntılı raporlar hazırlamıştır. Çalışmalarında katılmalı gözlem ve mülakat tekniklerini uygulayarak bizzat sahadan derlediği bu malzemenin Orta Asya Türk kültürü
18.52 TL.
Tükendi
Konularında uzman dünya çapında bilim adamları tarafından hazırlanan bu kitap ilk defa İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği- Dinn tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Kitap bilişsel Psikoloji alanında 16 bölümü içeren oldukça kapsamlı bir eserdir. Hem genel okuyucuya hem de öğrencilere öğretim elemanlarına hitap eden bu kitabın amacı bilişsel psikoloji alanında uzmanların ortaya koyduğu son gelişmeler hakkında okuyucuyu daha derinlemesine bilgilendirmek ve bu sahada
32.41 TL.
Tükendi
Hududü´l-Alem adlı eser Uluğ Bey´in kayıp bir kitabı araştırırken Ebu´l Fazl Gulpâyâgânî tarafından üçlü bir kitabın içinde bulunmuştur. Rus Müşteşrik A.G. Toumansky 1896 yılında Hududü´l-Alem hakkında bir makale yazar. Toummansky´nin ölümünden sonra Minorsky´e intikal eden eser Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi tarafından 1930´da Rusya´da yayınlanır. Minortsky tarafından İngilizceye tercüme edilen Hududü´l-Alem yayınevimiz tarafından Türkçeye kazandırılmıştır
23.15 TL.
Tükendi
Bilindiği üzere savaş gibi olağanüstü durumlarda verilen eserler, ortaya konulan yayın ve faaliyetleri ayrı bir anlama ve fonksiyona sahiptirler. Toplumun savaş karşısındaki tutumu ülke yararına olmak üzere şekillendirmeye, ülkeyi tehdit eden düşmana karşı ortak bir şuur ve davranış tarzı oluşturmaya yönelik bu faaliyetlerin vatan savunmasındaki rolü ve önemi tartışılmaz. Kullandığı ifade vasıtası ve malzeme yardımıyla verilmek istenen mesajı çabuk ve pratik bir şekilde muhatabına ulaştırma açısından mizah
25 TL.
Tükendi
Şiî düşünce târihinin iki önemli kolundan birisini teşkil eden ahbârîliğin, târihî bakımdan, usûlîlikten çok daha önce ortaya çıktığı dikkati çeker. 260/874 yılındaki onikinci imam´ın gaybetinden sonra, Şiî toplumunda kontrolü eline geçiren bu ekol, sadece imamların ahbârıyla (haberler) uğraşan bir hareket olması sebebiyle, dinin, ancak bu yolla anlaşılabileceğini ileri sürerek akla dayalı yorum ve disiplinlere hayat hakkı tanımamıştır. V/XI. asrın başlarına gelinceye kadar, bu dönmedeki İmâmî ulemânın en
40 TL.
Tükendi
Depremler, şehirlerde oluşturduğu ağır hasarlar ile toplumları ekonomik, demografik ve sosyal açıdan etkilediğinden halk arasında “küçük kıyamet” olarak adlandırılmıştır. Tarih boyunca Edirne, birçok tabi afetlerden etkilenmiştir. Bunlardan biri de 1752’de meydana gelen Zelzele-i Azîme’dir. 30 Temmuz 1752 tarihinde meydana gelen merkez üssü Havsa ve Hasköy kasabası olan bu deprem, Edirne’de meskenler gibi ahşap yapılarda fazla hasar oluşturmazken cami, mescit, medrese ve saray gibi taş yapılarda büyük hasar
80 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 871 kayıt bulunmuştur Gösterilen 860-880 / Aktif Sayfa : 44