Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 926 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Osmanlı Devleti’nin klasik dönemdeki siyasî, askerî ve iktisadî tarihinde önemli rol oynayan timar sistemi, işleyişini büyük bir disiplin içinde uzun yıllar devam ettirmiş, ancak bu rejim 16. yüzyılın sonlarına doğru değişim ve dönüşüm olarak tabir edilen ve çeşitli sebeplere dayanan nedenlerle bozulmaya başlamıştır.Osmanlı Devleti’nin 1578-1606 yılları arasında doğuda İranlılara,1593-1606 yılları arasında batıda Habsburglara karşı yürüttüğü uzun, yıpratıcı ve sonuç itibariyle kazançsız savaşlar, büyük ölçü
600 TL.
Balatlar, Sinop kent merkezinde yer alan önemli bir tarihi yapı topluluğudur. Günümüze ulaşan yapı kalıntısı Roma İmparatorluğu döneminde, Helenistik devre ait bir başka devasa binanın temelleri üzerine inşa edilen bir imparatorluk hamamıdır. Roma döneminden sonra, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde Sinop’un Rum Ortodoks cemaatine hizmet eden bir manastır, kilise ve mezarlık olarak işlev görmüştür. Bu kitapta Helenistik dönemden başlayarak geç Osmanlı dönemine kadar uzanan neredeyse iki bi
2000 TL.
Genel kabule göre 13. asır ile 19. asır arasında varlık gösterdiği söylenen klasik Türk edebiyatının ömrünü belirlerken bu tarihleri biraz daha ileriye götürmek mümkündür. Nitekim gerek 19. asırda gerekse 20. Asrın ortalarına kadar geleneği takip eden ve bu çizgide eser veren ediplerimiz bulunmaktadır. Özellikle Anadolu’da yaşamış ve hayatını burada tamamlamış ancak İstanbul’da yazılan biyografik eserlerde hakkında çok da fazla bilgi bulunmayan pek çok şair yenileşme rüzgârının hızla estiği bu dönemde eskiy
400 TL.
Osmanlı tarihi içerisinde değerlendirildiğinde kaleler, fonksiyonel olarak birçok işleve sahipti. Bulunduğu bölgenin asayişi ve serhaddin güvenliği için birer karakol, savaş zamanlarında askerin kışlaması için birer garnizon, her şeyden önemlisi bölge halkının yaşam standartlarının oluştuğu birer şehir ve bunu muhafaza eden bir tahkimat sistemi olarak kuşkusuz bir kale-kent tanımına karşılık gelmektedir. Kale-kentler, farklı arazi yapısı üzerinde muhtelif ölçü ve şekillerle inşa edilmişlerdi. Bunlar, bulund
1000 TL.
Bu çalışma sırasıyla Modern Türk Edebiyatı içinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve Tanzimat neslinin iki önemli edibinden Namık Kemal’in “LİSÂN-I OSMÂNİ’NİN EDEBİYATI HAKKINDA BAZI MÜLÂHAZÂTI ŞÂMİLDİR” adlı eseri ve Ziya Paşa’nın ŞİİR VE İNŞA ile HARABAT ÖN SÖZÜ, Fecr-i Âti topluluğu üyeleri tarafından imzalanan FECR-İ ÂTÎ ENCÜMEN-İ EDEBÎSİ BEYÂNNÂMESİ, bu topluluğunun bugün dahi anılmasına vesile olduğu söylenilen Ahmet Haşim’in ŞİİR HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR isimli şiir bildirisi, Yeni Lisan Hareketi
230 TL.
Bu çalışma sırasıyla Modern Türk Edebiyatı içinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve Tanzimat neslinin iki önemli edibinden Namık Kemal’in “LİSÂN-I OSMÂNİ’NİN EDEBİYATI HAKKINDA BAZI MÜLÂHAZÂTI ŞÂMİLDİR” adlı eseri ve Ziya Paşa’nın ŞİİR VE İNŞA ile HARABAT ÖN SÖZÜ, Fecr-i Âti topluluğu üyeleri tarafından imzalanan FECR-İ ÂTÎ ENCÜMEN-İ EDEBÎSİ BEYÂNNÂMESİ, bu topluluğunun bugün dahi anılmasına vesile olduğu söylenilen Ahmet Haşim’in ŞİİR HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR isimli şiir bildirisi, Yeni Lisan Hareketi
150 TL.
Komünizmle mücadele, Milli Mücadele yıllarından başlayarak Cumhuriyet dönemi boyunca uygulanan bir devlet politikası olmuştur. Sovyet Rusya merkezli komünist yapılar ve faaliyetlerle birlikte solcu girişimler de sürekli bir devlet takibi ve müdahalesi altında olmuşlar, gerektiğinde yasaklanmışlardır.İkinci Dünya Savaşı sonrası komünizmin küresel bir tehdit unsuru olarak tanımlanmasının ve buna yönelik mücadelenin artışı ile birlikte Türkiye’de de sistematik ve hissedilir bir ölçüde komünizme karşı uygulamal
500 TL.
Tarihte yalnızca birkaç papa için kullanılan Magnus (Büyük/Yüce) unvanın sahiplerinden biri olan Papa I. Gregorius (ö. 604), Roma Katolik Kilisesi’nin en önemli isimleri arasında yer almakta ve Orta Çağ Avrupası’nın kurucularından biri olarak kabul edilmektedir. Papa I. Gregorius’u bu derece önemli kılan hususların neler olduğunun incelendiği bu çalışmada, üç temel hususun öne çıktığı söylenebilir. Bu hususlardan ilki, Gregorius’un yazmış olduğu eserler ve mektuplardır. Yaşadığı dönemdeki diğer papalarla kı
290 TL.
Türk inkılabı, Atatürk başta olmak üzere erken Cumhuriyet devri siyasi kişiliklerin eseridir. Ancak bu inkılabın topluma benimsetilmesi, kamuoyuna mâl edilmesi için başka kişi ve araçlara ihtiyaç vardır. Gazeteci Mehmet Asım Us, hem kendisi ve hem de gazeteleri Vakit ve Kurun ile bu misyonun yılmaz savunucuları olmuştur. Ayrıca, 1927-1950 yılları arasında milletvekilliği yapmıştır. Böylece Asım Us, gazeteciliğinin yanı sıra siyasi kişiliğiyle rejim yanında “etkin” bir konum elde etmiş ve hatta, “rejimin söz
300 TL.
Çar II. Nikolay’ın (1894-1917) 25 Haziran 1916 yılındaki fermanıyla eş zamanlı olarak imparatorluğun Türkistan coğrafyasındaki 40 yıllık sömürüsüne karşı “millî” bir hikâye yazılmasına kapı açılmıştı. Ama Türkistan ve Bozkır Genel Valiliklerinde Rusya İmparatorluğu’na karşı 1916 yılının temmuz ayının başlarında meydana gelen olaylar tarih literatüründe genellikle ‘isyan’ olarak adlandırılmaktadır. Oysa ki 1916 olayları, Türkistan’da Rus tahakkümü altında yaşayan, ağır vergilerden ezilen, aşağılanan, hukuksu
600 TL.
6 Şubat 2023 depremi 10 ilimizi yerle bir etmişti. Hem şahıslardan, hem kurumlardan bölgeye yardım sevkiyatı hemen başlamıştı. Kış zalimdir. Televizyonların alt bandında şu yazı dönüyordu: Tek istekleri bir çadır ve soba. Sobalarında kuru meşe mi yanar, yürek mi? Sevgili kömür gözlüdür. Gerçi demir tam tava geldi, kömür bitti; ocak tava geldi, hamur bitti; iş yola girdi, ömür bitti. Mangal, tandır, soba, çini soba, saray sobaları, cami sobaları, peçka, kuzine, kürsü… Soba imalatı. Sıcağın çekiciliği. Kömür
900 TL.
İftira Kitabı; Anadolu masallarında, menkıbelerde, divan şiirinde, Yeni Türk edebiyatı örneklerinden Haldun Taner’in hikayeciliğinde iftira epizotlarından hareketle iftiranın mahiyetini tespit etmektedir. İftira, “senin yerinde ben olmalıydım, ben olamıyorsam sen de olma” iç güdüsünün yönettiği haset duygusudur; menfaat temin etmek arzusu da iftiraya sebep olmaktadır. Köktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm ve Kıpçak Türkçesinde Şaman, Budist, Manihaist ve İslami metinlerde iftira anlamı yaŋku, yoŋag, ozun, tılda
200 TL.
Türkler ile Macarlar, tarihin derinliklerine uzanan ve hafızalarında ortak kültür motiflerinin sayısız hatırasını barındıran iki millettir. Onlar mirasçısı oldukları imparatorluklardan ulus devletlere geçiş sürecinde gelecek nesillere olumlu ilişkiler miras bırakmışlardır. Bir zincirin halkaları gibi geçmişten geleceğe uzanan tarihi görüntüler, bu alanda izlenecek yolu aydınlatmaktadır. Türk-Macar ilişkilerinde bu zincirin günümüze en yakın halkası, verimli bir buğday tarlasının altın başaklarından sızan ış
300 TL.
Editörlüğü Ceren Uçan tarafından yapılan Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar (1800-1913) adlı çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir öneme sahip olan Rumeli topraklarında 1800-1913 tarihleri arasında yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeler ve bu gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu’nu nasıl etkilediği tarihçiler tarafından ele alınmıştır. Çalışmada şu özgün yazılar yer almaktadır: “19. Yüzyıl Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihinin Bir Parçası Olarak Selanik Bölgesi”, “Orman Mülkiyetini Devle
120 TL.
İstanbul’un simgelerinden Tünel, geçmişten günümüze kalan nadide bir yadigâr olarak üzerine titremeyi hak etmektedir. Kitabın yazarı, çalışma hayatının mutlu bir kesitinde, İETT Genel Müdürlüğü bünyesinde Tünel ve Tramvay İşletmeleri’nde hizmet etmek bahtiyarlığına eriştiğinden, Tünel ile kıymetli bir aile büyüğüyle kurulan bağa benzer bir yakınlık ve ilgi tesis etmiştir. Elinizdeki bu eser, Tünelin 150. yaş gününe doğru ilerlerken, altın jübile öncesi vefa duygusuyla bu yakınlığın bir nişanesi olarak kalem
220 TL.
Türk dili ve kültürünün önemli yapıtaşlarından olan sözlü kültüre dair araştırmalar, kültür ve dilin inceliklerinin kayda geçirilmesi bakımından oldukça önemlidir. Elinizdeki eser, Sivas, Zara, Kaplan köyü yöresine odaklanan bir sözlü kültür derleme çalışmasıdır. Kitapta atasözleri ve deyimlerin yapısı ve derleme yöntemi hakkındaki Giriş’in ardından 600’ü aşkın “atasözü”, 2000’i aşkın “deyim”, 100’ü aşkın “bilmece”, onlarca “mani”, 200’ü aşkın “ikileme” ve 1500’ü aşkın “kelime” açıklamalarıyla birlikte yer
600 TL.
Ortaçağ coğrafya kitapları özellikle tarihçiler arasında ilk elden kaynaklar olarak gösterilmektedir. Bunun başlıca sebebi, eserlerde yer alan bilgilerin çoğunun bizzat yazarları tarafından doğrulanan bilgiler olmalarıdır. Kaynak niteliğinde olmalarının dışında, içeriklerinin zengin olmalarının da bu açıdan önemi büyüktür. Zira, tarihî ve coğrafî bilgilerin yanı sıra ekonomik, kültürel, antropolojik, filolojik bilgiler de mevcuttur. Bu bakımdan bu eserleri, kültür tarihinin temel kaynakları arasında değerle
140 TL.
1874 yılında Niğde’de dünyaya gelen İbrahim Hakkı Eroğlu; eğitimci, mütercim ve şair kimliğiyle tanınmıştır. Eroğlu gençliğini İstanbul ve Kayseri medreselerinde tahsil ile geçirmiş, aldığı eğitim ve özel ilgisi neticesinde Arap ve Fars dillerine, klasik eserlerine nüfuz edecek derecede hâkim olmuştur. 1900 yılında başladığı öğretmenlik vazifesini farklı okullarda, muhtelif dersler okutmak suretiyle otuz üç yıl sürdürmüş ve 1933 yılında emekli olmuştur. Eroğlu’nun eğitim ve kültür hayatımıza katkıları mesle
180 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 926 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1